dr n. med. Janusz Szeluga

..:: specjalista psychiatra :::: specjalista medycyny morskiej i tropikalnej ::..

Ju? podczas studiów w WAM w ?odzi interesowa?em si? psychiatri?. Uczy? mnie hipnozy p?k. dr. med. Apoloniusza Madej opiekun Psychiatrycznego SKN. Pierwsza narkoanaliz? przeprowadzi?em u m?odej pacjentki na polecenie Kmdr dr n. med. Jana Pie?owskiego, wspania?ego lekarza, Ordynatora Oddzia?u Neurologicznego 7 Szpitala Mar. Woj. w Oliwie. Zabieg migotania ?wiadomo?ci wykonywa? osobi?cie Kmdr dr med. Bogacki. Nast?pnego dnia pacjentka by?a ca?kowicie zdrowa mimo, ?e przed narkoanaliz? z trudem wstawa?a z ?ó?ka.

By? rok 1972. Kierownikiem mojej specjalizacji z psychiatrii zosta? Kmdr dr Wies?aw St. Koberda, wybitny umys?, twórca partii politycznej, wi?zie? obozu koncentracyjnego II w ?w. a na drugi stopie? Kmdr dr n.med. Henryk Nowakowski. Odby?em sta?e specjalizacyjne w Instytucie Zdrowia Psychicznego WAM w ?odzi u p?k. prof. dr hab. n. med. Zdzis?awa Rydzy?skiego, który zosta? promotorem mojej pracy doktorskiej pt. „Studium stanu psychicznego za?ogi statku w d?ugotrwa?ym rejsie morskim”, obronionej w 1984r.
W latach Stanu Wojennego, jako psychiatra pomaga?em represjonowanym i wi?zionym wybitnym dzia?aczom podziemia „Solidarno?ci” co spowodowa?o zemst? WSI.

Przez wiele lat pracuj?c w IMMiT w Gdyni, pod kierunkiem prof. dr hab. n. med. Romana Dolmierskiego wraz z dr.hab. n. med. Januszem Mas?owskim, zajmowa?em si? badaniami naukowymi i elektroencefalografi?. Pracowa?em tak?e na „Srebrzysku” w tym okresie uzyska?em drug? specjalizacj? drugiego stopnia z wojskowej medycyny morskiej. Kierownikiem mojej kolejnej specjalizacji by? Kmdr dr n.med. Brunon Kierznikowicz a opiekunem Kmdr prof. dr hab. n. med. Kazimierz D?ga.

Jestem autorem i wspó?autorem ponad 50 prac naukowych.
Na pocz?tku lat 90-tych wspólnie i z inicjatywy prof. dr hab. n. hum. Mieczys?awa Cioska by?em koordynatorem Centrum Edukacji i Rehabilitacji Ofiar Przemocy w Stowarzyszeniu Samopomocy „KR?G”.
Od 2000r. jestem wyk?adowc? psychiatrii i psychoterapii. Prowadz?c zaj?cia ze studentami w UG, GWSH. WSH, KPWSH i WSNS u?wiadomi?em sobie jak uboga jest w spo?ecze?stwie wiedza o zdrowiu psychicznym.
Obecnie wspieram Ofiary Grudnia 1970r.
Podczas swojej pracy, jako psychiatra, przyj??em ponad 150.000 pacjentów pracuj?c w Siemirowicach, L?borku, Babich Do?ach, Linii, Gda?sku Oliwie, Sopocie, Gdyni, Braniewie, Gniewinie, Ostródzie, Sztumie.
Jestem zwolennikiem ??czenia psychoterapii z farmakoterapi? oraz stosowania specjalnych metod regeneracji mózgu.
W 2010r. by?em wspó?organizatorem Konferencji Naukowej w Ostródzie nt. „Rodzina, alkohol, przemoc - post?py w diagnostyce i terapii”.

Z upodobaniem zajmuj? si? ?eglarstwem, windsurfingiem, malarstwem - akwarel?, miedziorytem.

Porady specjalistyczne dla pacjentów z problemami rodzinnymi w tym DDA, nerwicowymi l?kowymi, depresyjnymi, uzale?nieniami /alkohol oraz inne substancje psychoaktywne, hazard, seks, jedzenie itp. jak równie? z innymi schorzeniami psychicznymi.

Metody psychoterapii: psychoterapia eklektyczna ??cz?ca elementy psychoanalizy, terapii behawioralnej, hipnozy, aksjoterapii i ustawiania rodziny met. B. Hellingera.

Wizyty domowe u pacjentów.

Sporz?dzanie opinii psychiatrycznych oraz wydawanie za?wiadcze? lekarskich.